Vitalik已在社交媒体上取关三箭资本创始人Zhu Su

星期二 2022-06-21 22:47:18

MarsBit消息,据推特信息显示,Vitalik已在社交媒体上取消了对三箭资本创始人 Zhu Su 的关注。